สาระสำคัญของใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้

ผู้ประกอบการจดทะเบียน มีหน้าที่

1.   ต้องจัดทำใบกำกับภาษี และสำเนาใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้ง

2.   ต้องจัดทำในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลเพิ่มเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ส่งมอบใบกำกับภาษีนั้นแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

3.   สำเนาใบกำกับภาษี ให้เก็บรักษาไว้ ณ สถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือวันทำรายงานแล้วแต่กรณี

4.   ใบกำกับภาษีให้ออกเป็นรายสถานประกอบการ

5.   การออกใบกำกับภาษีโดยตัวแทนในนามผู้ประกอบการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

 

ข้อห้ามออกใบกำกับภาษี

1.   ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่นอกราชอาณาจักร และได้ให้ตัวแทนของตนออกใบกำกับภาษีแทน เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิบดี

2.   ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ทรัพย์สินถูกนำออกขายทอดตลาดหรือให้ผู้ซึ่งขายทอดตลาด

3.   กรณีมีการชำระราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการให้กับผู้ประกอบดังต่อไปนี้ โดยผู้จ่ายค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการมีหน้าที่นำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่เสียภาษี

3.1.   ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้า หรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว

3.2.   ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร

 

สาระสำคัญที่ต้องมีในใบกำกับภาษี มีดังนี้

1.   คำว่า ใบกำกับภาษี

2.   ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี

3.   ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

§  ะบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไว้ในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรนั้น ให้จัดทำเฉพาะกรณีที่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเป็นผู้ที่ต้องมีและใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

§  โดยข้อความดังกล่าวจะตีพิมพ์ จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้ ทั้งนี้ สำหรับการจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้จัดทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

4.   เลขที่/เล่มที่ของใบกำกับภาษี(ถ้ามี)

5.   ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ

6.   จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.   วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

8.   ข้อความอื่นๆที่อธิบดีกำหนด

__ในการจัดทำใบกำกับภาษี จะต้องระบุข้อความรายการเกี่ยวกับสถานประกอบการของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(ภ.พ.๒๐) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ดังนี้

__(1) กรณีใช้สำนักงานใหญ่เป็นสถานที่ที่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ให้ระบุข้อความคำว่าสำนักงานใหญ่ ตามที่ระบุในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ในใบกำกับภาษีด้วย

__(2) กรณีใช้สาขาเป็นสถานที่ที่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ให้ระบุข้อความคำว่า สาขาที่ ..ซึ่งเป็นสถานประกอบการตามที่ระบุในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ในใบกำกับภาษีด้วย
__
ข้อความคำว่า สำนักงานใหญ่และ สาขาที่ ..ตาม (1) และ (2) จะตีพิมพ์ จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้

__ในออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ต้องระบุข้อความรายการเกี่ยวกับสถานประกอบการตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้นไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าว โดยให้จัดทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ดังนี้

__(1) กรณีใบกำกับภาษีออกให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ เป็นที่อยู่สำนักงานใหญ่ของผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ

_____ในใบกำกับภาษี ให้ระบุข้อความคำว่า สำนักงานใหญ่ไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าวด้วย

__(2) กรณีใบกำหับภาษีออกให้ผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ เป็นที่อยู่สาขาของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

_____ในใบกำกับภาษี ให้ระบุข้อความว่า สาขาที่ ..ไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าวด้วย
__ข้อความคำว่า สำนักใหญ่และ สาขาที่ ..ตาม (1) และ (2) จะตีพิมพ์ จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้

รายการ ในใบกำกับภาษีให้ทำเป็นภาษาไทย เป็นหน่วยเงินตราไทยและตัวเลขไทยหรืออารบิค เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้ทำเป็นภาษาต่างประเทศ

§  ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยไว้ในใบกำกับภาษีด้วย

§  โดยข้อความดังกล่าวจะตีพิมพ์ จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้

__ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ”  ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 79/4 แห่งประมวลรัษฎากร

__ในกรณีที่ไม่สามารถคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร

ใบกำกับอาจออกรวมกันสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการหลายอย่างก็ได้

__กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะจัดทำใบกำกับภาษีรวมกับเอกสารทางการค้าอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีจำนวนหลายฉบับอยู่ในชุดเดียวกัน และใบกำกับภาษีมิใช่เอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกล่าว ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

__(1) ในใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษีของเอกสารชุดดังกล่าว จะต้องมีข้อความว่า เอกสารออกเป็นชุดไว้ด้วย

__(2) ในสำเนาของใบกำกับภาษี จะต้องมีข้อความว่า สำเนาใบกำกับภาษีไว้ด้วย

__กรณีที่เอกสารมีข้อความว่า เอกสารออกเป็นชุด และ สำเนาใบกำกับภาษี

§  จะต้องตีพิมพ์ขึ้นหรือจัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์

§  ในกรณีจัดทำใบกำกับภาษี ขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ จะประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือกระทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันไม่ได้

 

สาระสำคัญที่ต้องมีในใบกำกับภาษีอย่างย่อ มีดังนี้

กรณีการขายสินค้าในลักษณะขายปลีกหรือประกอบกิจการให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมากมีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ ให้เป็นกิจการค้าปลีกและในการแสดงราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการ จะต้องเป็นการแสดงราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว และใบกำกับภาษีอย่างย่อต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1.   คำว่า ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

2.   ชื่อหรือชื่อย่อ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี

3.   เลขที่/เล่มที่ของใบกำกับภาษี(ถ้ามี)

4.   ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ

5.   ราคาสินค้าหรือค่าบริการที่มีข้อความระบุชัดเจนว่า รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

6.   จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.   วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

8.   ข้อความอื่นๆที่อธิบดีกำหนด

หากต้องการออกเป็นรหัส จะต้องแจ้งรหัสให้อธิบดีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันใช้รหัสนั้น

รายการในใบกำกับภาษีอย่างย่อให้ทำเป็นภาษาไทย เป็นหน่วยเงินตราไทยและตัวเลขไทยหรืออารบิค เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้ทำเป็นภาษาต่างประเทศ

หากผุ้ประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ให้ยื่นขออนุมัติจากอิบดีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด[ม.86/7]

ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่จำเป็นต้องออกใบกำกับภาษีสำหรับหารขายสินค้าหรือการให้บริการที่มีมูลค่าครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000 บาท เว้นแต่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะเรียกร้องให้ออกใบกำกับภาษี[ม.86/8]

 

ใบเพิ่มหนี้ มีดังนี้

ในกรณีหากมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ทำให้ภาษีขายของสินค้าหรือบริการมีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้นำภาษีขายจากสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้นนั้น ให้ถือเป็นภาษีขายในเดือนที่ได้ออกใบเพิ่มหนี้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถออกใบเพิ่มหนี้ได้ในเดือนภาษีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก็ให้ออกใบเพิ่มหนี้ในเดือนถัดจากเดือนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ดังนี้

1.   เนื่องจากสินค้าหรือบริการเกินกว่า หรือคำนวณราคาต่ำกว่าที่ตกลงซื้อขายกัน

2.   เนื่องจากให้บริการเกินกว่าที่ตกลงกัน หรือคำนวณราคาต่ำกว่าที่ตกลงกัน

สาระสำคัญที่ต้องมีในใบเพิ่มหนี้

1.   คำว่า ใบเพิ่มหนี้

2.   ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบเพิ่มหนี้

3.   ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

4.   วัน เดือน ปี ที่ออกใบเพิ่มหนี้

5.   เล่มที่/เลขที่ของใบกำกับภาษีเดิม(ถ้ามี) มูลค่าสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีเดิม มูลค่าที่ถูกต้อง ผลต่างของมูลค่าทั้งสอง และจำนวนภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มสำหรับส่วนต่างนั้น

6.   คำอธิบายสั้นๆ ถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหนี้

7.   ข้อความอื่นๆที่อธิบดีกำหนด

 

ใบลดหนี้ มีดังนี้

ในกรณีหากมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ทำให้ภาษีขายของสินค้าหรือบริการมีจำนวนลดลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้นำภาษีขายจากสินค้าหรือบริการที่ลดลงนั้น ให้ถือเป็นภาษีขายมาหักออกในเดือนที่ได้ออกใบลดหนี้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถออกใบลดหนี้ได้ในเดือนภาษีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก็ให้ออกใบลดหนี้ในเดือนถัดจากเดือนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ดังนี้

1)   เนื่องจากสินค้าหรือบริการต่ำกว่า หรือคำนวณราคาสูงกว่าที่ตกลงซื้อขายกัน

2)   เนื่องจากให้บริการน้อยกว่าที่ตกลงกัน หรือคำนวณราคาสูงกว่าที่ตกลงกัน

3)   รับสินค้าที่ขายกลับคืน เนื่องจากสินค้าชำรุด ไม่ตรงตามตัวอย่างไม่ตรงตามคำพรรณา หรือเหตุอื่นตามที่อธิบดีกำหนด

4)   มีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากสาเหตุและตามเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

สาระสำคัญที่ต้องมีในใบลดหนี้

1.   คำว่า ใบลดหนี้

2.   ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้

-----ข้อความรายการเกี่ยวกับสถานประกอบการตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งเป็นผู้ออกใบลดหนี้ ดังนี้
-----(ก) กรณีสำนักงานใหญ่เป็นผู้ออกใบกำกับภาษีและได้ออกใบลดหนี้ ให้ระบุข้อความว่าสำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นสถานประกอบการของผู้ออกใบลดหนี้ตามที่ปรากฏในใบกำกับภาษีนั้นไว้ในใบลดหนี้ดังกล่าวด้วย 
-----(ข) กรณีสาขาเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีและได้ออกใบลดหนี้ ให้ได้ระบุสถานประกอบการของผู้ออกใบลดหนี้เป็น สาขาที่ ..ไว้ในใบกำกับภาษีนั้น ให้ระบุข้อความว่า สาขาที่ ..ซึ่งเป็นสถานประกอบการของผู้ออกใบลดหนี้ตามที่ปรากฏในใบกำกับภาษีนั้นไว้ในใบลดหนี้ดังกล่าวด้วย

3.   ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

-----ข้อความรายการเกี่ยวกับสถานประกอบการตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้ซื้อสินค้าหรือรับบริการซึ่งเป็นผู้รับใบลดหนี้ ดังนี้
-----(ก) กรณีผู้ออกใบลดหนี้ ได้ออกใบลดหนี้โดยอ้างอิงใบกำกับภาษี โดยใบกำกับภาษีดังกล่าวได้ระบุสถานประกอบการของผู้รับใบลดหนี้เป็นสำนักงานใหญ่ไว้ในใบกำกับภาษีนั้น ให้ระบุข้อความว่า สำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นสถานประกอบการของผู้รับใบลดหนี้ตามที่ปรากฏในใบกำกับภาษีนั้นไว้ในใบลดหนี้ดังกล่าวด้วย 
-----(ข) กรณีผู้ออกใบลดหนี้ ได้ออกใบลดหนี้โดยอ้างอิงใบกำกับภาษี โดยใบกำกับภาษีดังกล่าวได้ระบุสถานประกอบการของผู้รับใบลดหนี้เป็น สาขาที่ ..ไว้ในใบกำกับภาษีนั้น ให้ระบุข้อความว่า สาขาที่ ..ซึ่งเป็นสถานประกอบการของผู้รับใบลดหนี้ตามที่ปรากฏในใบกำกับภาษีนั้นไว้ในใบลดหนี้ดังกล่าวด้วย

4.   วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้

5.   เล่มที่/เลขที่ของใบกำกับภาษีเดิม(ถ้ามี) มูลค่าสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีเดิม มูลค่าที่ถูกต้อง ผลต่างของมูลค่าทั้งสอง และจำนวนภาษีที่ต้องคืนสำหรับส่วนต่างนั้น

6.   คำอธิบายสั้นๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้

7.   ข้อความอื่นๆที่อธิบดีกำหนด

 

กรณีที่ใบกำกับ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ สูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ

หากได้รับการ้องขอจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบลดหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ

การออกใบแทนดังกล่าวให้กระทำโดยใช้วิธีถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี สำเนาใบเพิ่มหนี้ หรือสำเนาใบลดหนี้ และให้บันทึกรายการดังต่อไปนี้ลงในภาพถ่ายหรือด้านหลังของภาพถ่ายดังกล่าว

     (1) ใบแทนออกให้ครั้งที่

     (2) วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน

     (3) คำอธิบายย่อ ๆ ถึงสาเหตุที่ออกใบแทน

     (4) ลงลายมือชื่อของผู้ออกใบแทน

     (5) ให้บันทึกรายการตามข้อ 2 (1) ถึง (4) ไว้ด้านหลังสำเนาใบกำกับภาษี สำเนาใบเพิ่มหนี้ หรือสำเนาใบลดหนี้ด้วย

     (6) ให้บันทึกรายการการออกใบแทนในรายงานภาษีขาย ในเดือนที่มีการออกใบแทน โดยระบุชื่อผู้ซื้อ เลขที่/เล่มที่ วันที่ของใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ที่ได้มีการออกใบแทน

 

 

Visitors: 154,540