คลังความรู้ Click ตามเรื่องด้านล่าง

การวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน

การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment

ตัวอย่างสัญญาต่างๆ

คู่มือภาษีอากร“จัดทาบัญชีอย่างไร...ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี”

คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้            เอกสารการนำเสนอเพื่อประกอบการสัมมนา

การให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง การยกเว้นและลดภาษีให้ผู้ประกอบการ SMEs

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs-หลักการ

ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง?

คู่มือภาษี

สาระสำคัญของใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้

ถ้าซื้อของมาแล้วผู้ขาย/ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานให้ ต้องทำอย่างไร  

การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้  

หลักเกณฑ์การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ต้องทำอย่างไร 

ขั้นตอนปฏิบัติการทำลายสินค้าเสื่อมชำรุด เสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย เพื่อตัดออกจากบัญชี 

การเสียภาษีกรณีส่งสินค้าออกไปเป็นตัวอย่าง

ของขวัญกับการเสียภาษี

เงินมัดจำถือเป็นรายได้หรือไม่

การเลิกจ้างและการจ่ายค่าชดเชย

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม ค่าปรับอาญา ค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้า

สิทธิตามกฎหมายแรงงาน

 สิทธินายจ้าง ลูกจ้าง

 

Visitors: 154,536