จดทะเบียนธุรกิจ

บริษัท พีเอ็นเค แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ ดำเนินการจดทะเบียนตามวิธีและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการกำหนด บริการด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว คุณภาพ พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลาในการดำเนินการด้วยตนเอง และควบคุมเวลาในการดำเนินงานได้แน่นอน
2. เพื่อให้เจ้าของธุรกิจมีความมั่นใจว่าการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตงานบริการ

  • จองชื่อนิติบุคคล
  • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้าน
  • บริการจดทะเบียนเพิ่ม-ลดทุน
  • บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท,เพิ่มเติมวัตถุประสงค์, ย้ายสถานประกอบการ, กรรมการเข้าใหม่– ลาออก, อำนาจกรรมการ , เพิ่มสาขา, ลดสาขา ฯลฯ 
  • บริการจดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชี
  • บริการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  • บริการแจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่างๆ ต่อกรมสรรพากร
  • บริการขอหนังสือรับรอง รวมทั้งคัดลอกเอกสารต่าง ๆ 
  • บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง, ลูกจ้าง, และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

 

 กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  02-476-1678  สายด่วน 081-985-5663 , 092-446-5399

 

.

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 154,537