รับทำบัญชีและภาษี

บริษัท พีเอ็นเค แอคเคาน์ติ้ง จำกัด  ให้บริการรับทำบัญชีและภาษี บริการท่านโดยทีมนักบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระ

ราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านบัญชีและภาษีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีความรู้ 

มีประสบการณ์และความชำนาญทางด้านบัญชีและภาษีอากร พร้อมบริการท่านอย่างมืออาชีพ ทำให้ PNKได้รับความไว้วางใจ

จากลูกค้าที่ใช้บริการทางด้านบัญชีและภาษีกับ PNK มากว่า 50 ปี

นิติบุคคลมีหน้าที่จัดทำบัญชี, งบการเงินและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมยื่นภาษี ทั้งกับกรมสรรพากรและ

กระทรวงพาณิชย์ ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนบุคคลธรรมดา (บุคคล, ร้านค้า, ห้างหุ้นส่วนสามัญ) มีหน้าที่ยื่นแบบ

ภาษีที่เกี่ยวข้องต่อกรมสรรพากร แต่ไม่ต้องจัดทำงบการเงินและตรวจสอบ

 

นิติบุคคล

กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกที่ต้องจัดให้มี “ผู้ทำบัญชี” ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

กิจการละ 1 คน เพื่อรับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการ

 

1. บริการด้านบัญชี

ขอบเขตงานบริการรับทำบัญชีและยื่นภาษี

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด 
 • ให้คำปรึกษา และให้การแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี
 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี 
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 • จัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท พร้อมส่งมอบลูกค้าทุกปี 
 • จัดทำบัญชีและจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.51) 
 • จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ฟรี! ตลอดเวลา ตามสัญญาบริการ
 • จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป
 • เป็นตัวแทนเข้าพบและให้คำชี้แจง กรณีกรมสรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชีและภาษี

 

2.  บริการด้านภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต

บริษัท พีเอ็นเคฯ เป็นผู้จัดทำแบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ พร้อมนำส่งกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

 2.1 จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่ 

 • แบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภ.ง.ด.1) 
 • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) 
 • แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
 •  แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

 2.2 จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย

 2.3 จัดทำและยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย 

 • จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) ต่อกรมสรรพากร 
 • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพากร 
 • จัดทำแบบ สบช.3, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินพร้อมนำส่งกระทรวงพาณิชย์ 
 • จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภ.ง.ด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร 


3. งานด้านประกันสังคมยื่นแบบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน 
 • แจ้งพนักงานเข้า-ออก 
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี 


บุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคล, ร้านค้า และ ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีที่เกี่ยวข้อง มีบริการดังนี้ 

 • จัดทำและยื่นแบบภาษี เช่น 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.94) 
 • สอบทานรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย 
 • จัดทำบัญชีคุมสินค้า 
 • ให้คำแนะนำประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีอากร 
 • แก้ปัญหาประเด็นภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ฯลฯ

 

ประโยชน์จากการใช้บริการ

 1. ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน หรือจ่ายโบนัส ให้แก่พนักงาน การจ่ายเงินเดือนสูง ๆ สำหรับพนักงาน บัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและภาษีอากร
 2. เพื่อให้กิจการมีระบบเอกสาร  ระบบบัญชี  และระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่ดี มีคุณภาพ
 3. จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งบการเงินถูกต้องและเชื่อถือได้
 4. เพื่อนำส่งภาษีและงบการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบและทันเวลา จะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกกรมสรรพากรตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีเพิ่มภายหลัง
 5. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์  วางแผน  คาดการณ์และตัดสินใจทางธุรกิจด้าน การดำเนินงาน  การเงิน  และภาษีเพื่อช่วยในการประหยัดทางภาษีได้  
 6. สามารถตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน เพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันการทุจริตภายในได้
 7. เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ  

 

ค่าบริการขึ้นกับความซับซ้อนและปริมาณของรายการบัญชี 

ท่านสามารถโทรติดต่อเข้ามาสอบถาม หรือ เข้ามาเยี่ยมที่บริษัท และรับคำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วยความยินดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในการเลือก “ผู้ทำบัญชีและภาษี” ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชีและมีความรับผิดชอบต่องานของลูกค้า

บริษัท พีเอ็นเคฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านให้  PNK ได้มีโอกาสให้บริการในเร็ววันนี้

 LaughingLaughingLaughingLaughingLaughing
 
Visitors: 154,539