เกี่ยวกับเรา

ก่อนปี พ.ศ. 2502 ได้ก่อตั้งสำนักงานบัญชีในนาม สุรัตน์การบัญชี ต่อมาได้จดทะเบียนนิติบุคคลในนาม  บริษัท พีเอ็นเค แอคเคาน์ติ้ง จำกัด  ก่อตั้งวันที่ 9 กันยายน 2552  บริหารงานโดยคุณกัญจน์รัตน์ ตั้งปั้นธรรม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ/หัวหน้าสำนักงาน  รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี บริการด้านภาษี จดทะเบียนธุรกิจ วางแผนและให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร  ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ  โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้  มีประสบการณ์และความชำนาญในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง โดยเน้นความถูกต้อง รวดเร็ว และคุณภาพของการให้บริการ ปฏิบัติงานด้วยวิธีการและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อสร้างความรวดเร็ว ถูกต้องในการให้บริการ

บริษัท พีเอ็นเค แอคเคาน์ติ้ง จำกัด  เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง มีบุคลากร ที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถในงานที่ให้บริการ พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละปีจะมีการพัฒนาพนักงาน โดยจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว คุณภาพ และทันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

 

Visitors: 154,540