หน้าแรก

พีเอ็นเค แอคเคาน์ติ้ง  สำนักงานบัญชีคุณภาพ

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษี จดทะเบียนธุรกิจ วางแผนและให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร

        ให้บริการด้านบัญชีอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1. ให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว  โดยนำส่งภาษีที่เกี่ยวข้องให้ลูกค้าตามกำหนดเวลา
 2. การบริการจัดทำบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 1. บริษัท พีเอ็นเค แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ซึ่งตรวจประเมินโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
 2. เราวางแผนภาษีให้คุณอย่างรัดกุมภายใต้การควบคุมจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร
 3. เพื่อได้งบการเงินที่ถูกต้อง,น่าเชื่อถือ และจัดทำงบการเงินตาม พรบ.การบัญชี ภายใต้การควบคุมงานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 4. ทางสำนักงานมีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า
 5. ทางสำนักงานมีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมที่จะให้บริการ
 6. ลูกค้าจะได้ข้อมูลการทำงานบัญชีที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
 7. ทางสำนักงานมีระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มีการควบคุมและตรวจสอบงาน อย่างเป็นระบบ และอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร 

การวางแผนงานบัญชีและภาษีอากรเบื้องต้นสำหรับธุรกิจ

 • แฟ้มที่ต้องจัดทำ
 • แบบฟอร์มที่ต้องจัดทำ
 • การออกใบกำกับภาษี เมื่อไร อย่างไร
 • ภาษีซื้อต้องห้ามมีอะไรบ้าง มีวิธีใช้ได้อย่างไร
 • ต้องทำเอกสารรายจ่ายอย่างไร เพื่อให้สรรพากรยอมรับ
 • รายจ่ายอะไรบ้างที่เป็นรายจ่ายต้องห้าม
 • ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย และกรอกหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่ายอย่างไร จัดเก็บอย่างไร
 • วิธีประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง
 • ข้อควรระวังในการดำเนินธุรกิจ
 • สิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • เอกสารที่ต้องใช้ในการรับทำบัญชี

 

Visitors: 154,539